စကားစျမည္

လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းတခြက္ေရွ႕ခ်..
ကၽြန္မနဲ႔ ကၽြန္မ ေလေပးေျဖာင့္လို႔..

ေထြရာေလးပါး
ဟိုအေၾကာင္းဒီအေၾကာင္း
သာေၾကာင္းမာေၾကာင္း…

အမွန္ေတြျဖစ္သြားေသာ မ်ိဳသိပ္ျခင္းမ်ားအၾကာင္း
ထုတ္မေျပာျဖစ္ေတာ့ေသာ အမွန္တရားမ်ားအေၾကာင္း

ထမ္းထားခ်င္လွေသာ မႏိုင္၀န္မ်ားအေၾကာင္း
လႊတ္မခ်ရက္ေသာ ေလးလံမႈမ်ားအေၾကာင္း

မ်က္စိတမွိတ္အေတြးအေခၚမ်ားအေၾကာင္း
ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းမ်ားအေၾကာင္း

မိုးအေၾကာင္း ေလအေၾကာင္း
တာ၀န္မယူမႈမ်ားအေၾကာင္း

ေသနတ္သံမ်ားအေၾကာင္း
နိမ့္က်မႈမ်ားအေၾကာင္း

IQအေၾကာင္း
EQအေၾကာင္း

ေျခာက္ျခားမႈမ်ားအေၾကာင္း
စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားအေၾကာင္း

၂၄နာရီအပင္ပန္းခံခ်င္ေသာ ဦးေႏွာက္အေၾကာင္း
ေနာက္ဆံုး…….
လႈပ္ႏႈိးမရေတာ့ေသာ ႏွလံုးသားအေၾကာင္း…။ ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s