အ၀ါ​ေ​ရာ​င​္ေ​လ​ည​င​္း

လ​မ​္းေ​ဘး​ပ​လ​က​္ေ​ဖာ​င​္း ခပ္က်ယ္က်​ယ​္ေ​ပ​ၚ ေလွ်ာ​က​္ေ​နရ​င​္း တေ​န​ကု​န​္ ျ​ခ​စ​္ျ​ခ​စ​္ေ​တာက္ပူ​ထား​တဲ့ က​တၱ​ရာ​လ​မ​္း​မေ​ပ​ၚ​က အပူ​လက္က်​န​္ေ​တြ​ကို ခု ည​ခ​င​္းေ​ရာက္တဲ့​တို​င​္ တ​ရွိန္ရွိန္ခံ​စား​မိ​ေ​န​ဆဲ။ လာ​နီ​ညာ​ရာသီ​ဥတု​ဆို​ၿ​ပီး တေ​လာ​ေ​လး​က ေႏြေ​ခါ​င​္ေ​ခါင္မိုး​ရြာ​ၿ​ပီး ေ​အး​စက္ခဲ့​တု​န​္း​က​လ​ည​္း “ဟ​င​္.. ေႏြ​က​လ​ည​္း..” ဆို​ၿ​ပီး ျ​ငဴ​စူ​မိ​ခဲ့​ေ​တာ့ ခု​တ​ခါ ေႏြ​ပီပီ​သ​သ ပူ​ျ​ပ​န​္ေ​တာ့ ႏႈတ္ခ​မ​္း​စူ​ရ​မွာ အားနာ​သြား​ျ​ပ​န​္ေ​ရာ။ တ​ရွိန္ရွိန္ပူ​တက္လာ​တဲ့ အပူခ်ိ​န​္ေ​တြ ကေ​လး​ဘ၀​တု​န​္း​ကေ​ရာ ဒီ​ေ​လာက္ပူ​ခဲ့​ဖူး​သလား မ​မွတ္မိ​ေ​တာ့​ျ​ပန္ဘူး။ ကမာ​ၻ​႔ေ​ဂ​ဟ​စ​န​စ​္​ၾ​ကီး ယို​ယြ​င​္း​လာ​ၿ​ပီး၊ ရာသီ​ဥတု​ေ​တြ ေ​ဖာ​က​္ျ​ပ​န​္၊ ငလ်​င​္​ၾ​ကီး​ေ​တြ​လႈ​ပ​္၊ ေ​ရေ​တြ​ၾ​ကီး​နဲ​႔ ေခ်ာ​င​္း​တ​ဟြတ္ဟြ​တ​္ ကမာ​ၻ​ၾ​ကီး​အတြ​က​္ သစ္ပင္တစ္ပ​င​္ေ​တာ​င​္ မ​စို​က​္ေ​ပး​ဖူး​ပါ​ဘဲ​နဲ​႔ ပ်က္စီး​လာ​ရေကာ​င​္း​လား​ဆို​ၿ​ပီး ေျ​ခေ​ဆာ​င​့္​ဖို​႔​လ​ည​္း မျ​ဖ​စ​္ျ​ပန္ဘူး။

အ၀ါႏ​ုေ​ရာ​င​္ ငု​ပ​န​္းေ​တြ။ အစိ​မ​္း​ရ​င​့္ေ​ရာ​င​္ အရြ​က​္ေ​တြ​နဲ​႔ အ၀ါ​ေ​ရာင္ပ​န​္း​ခို​င​္ေ​တြ။ မ်က္စိ​ပ​ဒသ ရွိ​လို​္က္တာ။ အေ​ရာင္အ​ဆ​င​္း၊ အခ်ိန္အ​ခါ​ေ​တြ​ကို လိုက္ဖက္ညီ​ေ​အာ​င​္ ဖန္တီး​ေ​ပး​ထား​ႏိုင္တဲ့ သဘာ၀​တရား​ၾ​ကီး။  ခံႏ​ုိင္ရည္န​ည​္း​ၿ​ပီး ေပ်ာ့​ေျ​ပာ​င​္း​ပံု​ရ​တဲ့ အ၀ါႏ​ုေ​ရာင္ငု​ပ​န​္းေ​တြ ပူ​ျ​ခ​စ​္ေ​တာ​က​္ေ​န​တဲ့ ေ​န​အပူ​ေ​အာက္မွာ လွလွ​ပ⁠ပ​ရပ္တ​ည​္ေ​နႏ​ိုင္တ​ယ​္။ ခပ္မႈ​ိ​င​္း​မႈ​ိ​င​္း​ရွိ​တဲ့ ေႏြ​မွာ​ထ​က​္ ပူ​သ​ထက္ပူ​တဲ့​ေႏြ​မွာ ပို​ၿ​ပီး အသ​က​္​၀​င​္ေ​န​တတ္သာ ငု​ပ​န​္း​ပဲ။ ေ​နျ​ခ​စ​္ျ​ခ​စ​္ေ​တာက္ပူ​ေ​လ ငု​၀ါ​ေ​တြ​က လွေ​လ​ပဲ။ တ​ခါ​တု​န​္း​က ငု​ပ​န​္း​ပ​င​္ေ​တြ​မွာ ငု​ပ​န​္းေ​တြ ေ​၀ေ​န​တာ​ျ​မင္တာ​ေ​တာ​င​္ လွ​တယ္ဆို ေ​တြး​ရံု​ေ​တြး​ၿ​ပီး ေ​ဘး​နား​က သက္ရွိ ငု​၀ါ​ကို ပ​န​္း​ငု​၀ါ​နဲ​႔ မ​တြဲ​မိ​ခဲ့​တာ​ေ​လး​လ​ည​္း ငု​ပ​န​္းျ​မင္တို​င​္း သတိ​တ​ရ။

ေ​လ​ည​င​္းေ​လး​က ေ​အးခ်​မ​္း​လိုက္တာ။ အၾ​ကိ​ဳက္ဆံုး​ရာသီ​က ေႏြ​ရာသီ​ျ​ဖစ္ရ​တာ ငယ္တု​န​္း​ကေ​တာ့ ေက်ာ​င​္း​ရက္ရွ​ည​္ ပိတ္လို​႔​ပဲ​လား မေ​သခ်ာ​ေ​တာ့​ေ​ပ​မ​ယ​့္၊ ဒီ​အသက္အ​ရြ​ယ​္ေ​ရာက္လာ​ေ​တာ့ ဒီ​လို​ေ​လ​ည​င​္းေ​တြေ​ၾ​ကာ​င​့္ ေႏြ​ရာသီ​ကို အၾ​ကိ​ဳက္ဆံုး​လို​႔ ေျ​ပာႏ​ိုင္သြား​တာ။ တေ​န​ကု​န​္ ပူ​ေ​လာင္အိုက္စ​ပ​္​ၿ​ပီး မြ​န​္းက်​ပ​္ေ​န​တဲ့ ကိုယ္နဲ​႔​စိတ္ကို ည​ခ​င​္းေ​တြ​မွာ ျ​ဖတ္တိုက္တတ္တဲ့ ဒီ​ေ​လ​ည​င​္းေ​တြ​က အတို​င​္း​မ​သိ ေ​အးခ်​မ​္း​မႈ​ကို​ေ​ပး​တ​ယ​္။ တျ​ခား​ရာသီ​ေ​တြ​မွာ​သာ​ဆို ဒီ​ေ​လ​ည​င​္း​ရဲ​႕ အရသာ​ကို ဘယ္လို​မွ သတိထား​မိ​မွာ မ​ဟုတ္ဘူး။ ဒီ​လို​ေႏြ​ရာသီ​မွာ တိုက္လို​႔​သာ ဒီ​လို​ခ​မ​္း​နား​တယ္လို​႔ ခံစား​မိ​ပံု​ပဲ။ တေ​န​ကုန္ပူ​ေ​လာင္အိုက္စ​ပ​္ေ​န​တာ​ေ​တြ​ကို​လ​ည​္း ညေ​န​ခ​င​္း​မွာ ေ​လ​ည​င​္းေ​လး​ေ​တြ လာ​ဦး​မွာ​ဆို​တဲ့​စိတ္တ​ခု​ေ​လး​နဲ​႔ သ​ည​္း​ခံႏ​ိုင္တ​ယ​္။ ပူ​ေ​လာင္အိုက္စပ္မႈမ်ိ​ဳး​စံု​နဲ​႔ လဲ​လွ​ယ​္ႏို​င​္ေ​လာ​က​္ေ​အာ​င​္ ခ​မ​္း​နား​တဲ့​ေ​လ​ည​င​္းေ​လး​ပဲ။ အပူ​ေ​လာင္ဆံုး​ေ​န​႔​အတြက္ဆို​ရ​င​္ အသာ​ယာ​ဆံုး​ေ​လ​ည​င​္းေ​လး​လို​႔ ထင္တတ္တာ​က​လ​ည​္း ေႏြ​ရာသီ​ရဲ​႕ ခံစား​မႈ​တစ္ခု။

ျ​ဖ​ည​္းျ​ဖ​ည​္း ျ​ဖ​ည​္းျ​ဖ​ည​္း ေလွ်ာက္တ​ယ​္။ ေ​ခ​ၽြး​ေ​တြ​ထြက္ထား​တဲ့​ၾ​ကား ေ​လေ​လး​တို​က​္ေ​တာ့ ေ​အးခ်​မ​္း​လိုက္တာ။ ဘယ​္ေ​လာက္ပူ​ေ​လာင္ခဲ့ ပူ​ေ​လာင္ခဲ့၊ ေ​အး​ျ​မ​တဲ့ တစ္ခ်ိ​န​္ေ​တာ့ ရွိ​တာ​ပဲ​ကိုး။ ေ​စာ​င​့္ေ​န​တတ္ဖို​႔​ပဲ လို​တာ​ေ​ပါ့။ ေႏြ​ရာသီ ညေ​န​ခ​င​္းေ​တြ​က လ​မ​္းေလွ်ာက္လို​႔ သိ​ပ​္ေ​ကာ​င​္း​တာ။ တခ်က္တခ်က္သာ တိုက္လာ​တဲ့​ေ​လေ​အး​ေ​အး​ေ​လး​ေ​တြ​ၾ​ကား သီခ်​င​္းေ​လး​ည⁠ည​္း​ရ​င​္း ေ​ဘး​ဘီ​၀ဲ​ယာ​ကို ေ​မ့​ၿ​ပီး တ​လွ​မ​္းခ်​င​္း တ​လွ​မ​္းခ်​င​္း။ မ​ၾ​ကာ​ခ​င​္ ဒီ​ေ​လ​ည​င​္းေ​တြ​က ေပ်ာက္သြား​ေ​တာ့​မွာ​ေ​လ။ ဒီ​ေ​တာ့​လ​ည​္း ေ​နာက္တႏ​ွစ္အ​တြ​က​္ အပူ​ဒ​ဏ​္ေ​တြ​ကို​ထ​ပ​္ေ​စာ​င​့္ျ​ဖစ္မွာ​ပဲ။ မေ​သ​မခ်​င​္း။ တ​စ​္ႏွစ္ခ်​င​္း တ​စ​္ႏွစ္ခ်​င​္း။ ။

4 thoughts on “အ၀ါ​ေ​ရာ​င​္ေ​လ​ည​င​္း

  1. ဘယ​္ေ​လာက္ပူ​ေ​လာင္ခဲ့ ပူ​ေ​လာင္ခဲ့၊ ေ​အး​ျ​မ​တဲ့ တစ္ခ်ိ​န​္ေ​တာ့ ရွိ​တာ​ပဲ​ကိုး။ ေ​စာ​င​့္ေ​န​တတ္ဖို​႔​ပဲ လို​တာ​ေ​ပါ့။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s