ညစ္တြန္း

—– ၁။ —–
အိပ္တယ္..
မက္မက္စက္စက္
တခါမွ ဒီေလာက္ မႏွစ္ျခိဳက္ခဲ့ဖူးဘူး။

စားတယ္..
ႏွစ္ႏွစ္သက္သက္
တခါမွ ဒီေလာက္ မခံုမင္ခဲ့ဖူးဘူး။

သြားတယ္..
စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္
တခါမွ ဒီေလာက္ မတက္ၾကြခဲ့ဖူးဘူး။

ရယ္တယ္..
ဟက္ဟက္ပက္ပက္
တခါမွ ဒီေလာက္ မလႈိက္လွဲခဲ့ဖူးဘူး။

—– ၂။ —–
အခ်ိန္ေတြ တန္ဖိုးေတြ မေျပာၾကပါနဲ႔
ဘယ္အရာကိုမွ ေနရာမေပးခ်င္ေလာက္ေအာင္
ပိုေနလြန္းလို႔။

ၾကိဳက္တာေတြ အရသာေတြ မေျပာၾကပါနဲ႔
လည္ေခ်ာင္းထဲ မ်ိဳမ်ိဳခ်ေနရတာကိုပဲ
အာရံုရွိလြန္းလို႔။

ေပေတတာေတြ ေလလြင့္တာေတြ မေျပာၾကပါနဲ႔
လူေတြအမ်ားၾကီးထဲ တိုးက်ိတ္ေနရတာကိုက
ပံုစံခြက္မို႔လို။

အခြံေတြ အကာေတြ မေျပာၾကပါနဲ႔
တသက္လံုးရယ္ေနႏိုင္တာလည္း
အရည္အခ်င္းရွိလြန္းလို႔။

—– ၃။ —–
ထိခိုက္တယ္။
နာက်င္တယ္။
၀မ္းနည္းတယ္။
ဘယ္ေသာအခါမွ မရွိပါ။
အရာရာ မ်ိဳသိပ္ႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္ရပါလို၏။    ။

အ၀ါ​ေ​ရာ​င​္ေ​လ​ည​င​္း

လ​မ​္းေ​ဘး​ပ​လ​က​္ေ​ဖာ​င​္း ခပ္က်ယ္က်​ယ​္ေ​ပ​ၚ ေလွ်ာ​က​္ေ​နရ​င​္း တေ​န​ကု​န​္ ျ​ခ​စ​္ျ​ခ​စ​္ေ​တာက္ပူ​ထား​တဲ့ က​တၱ​ရာ​လ​မ​္း​မေ​ပ​ၚ​က အပူ​လက္က်​န​္ေ​တြ​ကို ခု ည​ခ​င​္းေ​ရာက္တဲ့​တို​င​္ တ​ရွိန္ရွိန္ခံ​စား​မိ​ေ​န​ဆဲ။ လာ​နီ​ညာ​ရာသီ​ဥတု​ဆို​ၿ​ပီး တေ​လာ​ေ​လး​က ေႏြေ​ခါ​င​္ေ​ခါင္မိုး​ရြာ​ၿ​ပီး ေ​အး​စက္ခဲ့​တု​န​္း​က​လ​ည​္း “ဟ​င​္.. ေႏြ​က​လ​ည​္း..” ဆို​ၿ​ပီး ျ​ငဴ​စူ​မိ​ခဲ့​ေ​တာ့ ခု​တ​ခါ ေႏြ​ပီပီ​သ​သ ပူ​ျ​ပ​န​္ေ​တာ့ ႏႈတ္ခ​မ​္း​စူ​ရ​မွာ အားနာ​သြား​ျ​ပ​န​္ေ​ရာ။ တ​ရွိန္ရွိန္ပူ​တက္လာ​တဲ့ အပူခ်ိ​န​္ေ​တြ ကေ​လး​ဘ၀​တု​န​္း​ကေ​ရာ ဒီ​ေ​လာက္ပူ​ခဲ့​ဖူး​သလား မ​မွတ္မိ​ေ​တာ့​ျ​ပန္ဘူး။ ကမာ​ၻ​႔ေ​ဂ​ဟ​စ​န​စ​္​ၾ​ကီး ယို​ယြ​င​္း​လာ​ၿ​ပီး၊ ရာသီ​ဥတု​ေ​တြ ေ​ဖာ​က​္ျ​ပ​န​္၊ ငလ်​င​္​ၾ​ကီး​ေ​တြ​လႈ​ပ​္၊ ေ​ရေ​တြ​ၾ​ကီး​နဲ​႔ ေခ်ာ​င​္း​တ​ဟြတ္ဟြ​တ​္ ကမာ​ၻ​ၾ​ကီး​အတြ​က​္ သစ္ပင္တစ္ပ​င​္ေ​တာ​င​္ မ​စို​က​္ေ​ပး​ဖူး​ပါ​ဘဲ​နဲ​႔ ပ်က္စီး​လာ​ရေကာ​င​္း​လား​ဆို​ၿ​ပီး ေျ​ခေ​ဆာ​င​့္​ဖို​႔​လ​ည​္း မျ​ဖ​စ​္ျ​ပန္ဘူး။

အ၀ါႏ​ုေ​ရာ​င​္ ငု​ပ​န​္းေ​တြ။ အစိ​မ​္း​ရ​င​့္ေ​ရာ​င​္ အရြ​က​္ေ​တြ​နဲ​႔ အ၀ါ​ေ​ရာင္ပ​န​္း​ခို​င​္ေ​တြ။ မ်က္စိ​ပ​ဒသ ရွိ​လို​္က္တာ။ အေ​ရာင္အ​ဆ​င​္း၊ အခ်ိန္အ​ခါ​ေ​တြ​ကို လိုက္ဖက္ညီ​ေ​အာ​င​္ ဖန္တီး​ေ​ပး​ထား​ႏိုင္တဲ့ သဘာ၀​တရား​ၾ​ကီး။  ခံႏ​ုိင္ရည္န​ည​္း​ၿ​ပီး ေပ်ာ့​ေျ​ပာ​င​္း​ပံု​ရ​တဲ့ အ၀ါႏ​ုေ​ရာင္ငု​ပ​န​္းေ​တြ ပူ​ျ​ခ​စ​္ေ​တာ​က​္ေ​န​တဲ့ ေ​န​အပူ​ေ​အာက္မွာ လွလွ​ပ⁠ပ​ရပ္တ​ည​္ေ​နႏ​ိုင္တ​ယ​္။ ခပ္မႈ​ိ​င​္း​မႈ​ိ​င​္း​ရွိ​တဲ့ ေႏြ​မွာ​ထ​က​္ ပူ​သ​ထက္ပူ​တဲ့​ေႏြ​မွာ ပို​ၿ​ပီး အသ​က​္​၀​င​္ေ​န​တတ္သာ ငု​ပ​န​္း​ပဲ။ ေ​နျ​ခ​စ​္ျ​ခ​စ​္ေ​တာက္ပူ​ေ​လ ငု​၀ါ​ေ​တြ​က လွေ​လ​ပဲ။ တ​ခါ​တု​န​္း​က ငု​ပ​န​္း​ပ​င​္ေ​တြ​မွာ ငု​ပ​န​္းေ​တြ ေ​၀ေ​န​တာ​ျ​မင္တာ​ေ​တာ​င​္ လွ​တယ္ဆို ေ​တြး​ရံု​ေ​တြး​ၿ​ပီး ေ​ဘး​နား​က သက္ရွိ ငု​၀ါ​ကို ပ​န​္း​ငု​၀ါ​နဲ​႔ မ​တြဲ​မိ​ခဲ့​တာ​ေ​လး​လ​ည​္း ငု​ပ​န​္းျ​မင္တို​င​္း သတိ​တ​ရ။

ေ​လ​ည​င​္းေ​လး​က ေ​အးခ်​မ​္း​လိုက္တာ။ အၾ​ကိ​ဳက္ဆံုး​ရာသီ​က ေႏြ​ရာသီ​ျ​ဖစ္ရ​တာ ငယ္တု​န​္း​ကေ​တာ့ ေက်ာ​င​္း​ရက္ရွ​ည​္ ပိတ္လို​႔​ပဲ​လား မေ​သခ်ာ​ေ​တာ့​ေ​ပ​မ​ယ​့္၊ ဒီ​အသက္အ​ရြ​ယ​္ေ​ရာက္လာ​ေ​တာ့ ဒီ​လို​ေ​လ​ည​င​္းေ​တြေ​ၾ​ကာ​င​့္ ေႏြ​ရာသီ​ကို အၾ​ကိ​ဳက္ဆံုး​လို​႔ ေျ​ပာႏ​ိုင္သြား​တာ။ တေ​န​ကု​န​္ ပူ​ေ​လာင္အိုက္စ​ပ​္​ၿ​ပီး မြ​န​္းက်​ပ​္ေ​န​တဲ့ ကိုယ္နဲ​႔​စိတ္ကို ည​ခ​င​္းေ​တြ​မွာ ျ​ဖတ္တိုက္တတ္တဲ့ ဒီ​ေ​လ​ည​င​္းေ​တြ​က အတို​င​္း​မ​သိ ေ​အးခ်​မ​္း​မႈ​ကို​ေ​ပး​တ​ယ​္။ တျ​ခား​ရာသီ​ေ​တြ​မွာ​သာ​ဆို ဒီ​ေ​လ​ည​င​္း​ရဲ​႕ အရသာ​ကို ဘယ္လို​မွ သတိထား​မိ​မွာ မ​ဟုတ္ဘူး။ ဒီ​လို​ေႏြ​ရာသီ​မွာ တိုက္လို​႔​သာ ဒီ​လို​ခ​မ​္း​နား​တယ္လို​႔ ခံစား​မိ​ပံု​ပဲ။ တေ​န​ကုန္ပူ​ေ​လာင္အိုက္စ​ပ​္ေ​န​တာ​ေ​တြ​ကို​လ​ည​္း ညေ​န​ခ​င​္း​မွာ ေ​လ​ည​င​္းေ​လး​ေ​တြ လာ​ဦး​မွာ​ဆို​တဲ့​စိတ္တ​ခု​ေ​လး​နဲ​႔ သ​ည​္း​ခံႏ​ိုင္တ​ယ​္။ ပူ​ေ​လာင္အိုက္စပ္မႈမ်ိ​ဳး​စံု​နဲ​႔ လဲ​လွ​ယ​္ႏို​င​္ေ​လာ​က​္ေ​အာ​င​္ ခ​မ​္း​နား​တဲ့​ေ​လ​ည​င​္းေ​လး​ပဲ။ အပူ​ေ​လာင္ဆံုး​ေ​န​႔​အတြက္ဆို​ရ​င​္ အသာ​ယာ​ဆံုး​ေ​လ​ည​င​္းေ​လး​လို​႔ ထင္တတ္တာ​က​လ​ည​္း ေႏြ​ရာသီ​ရဲ​႕ ခံစား​မႈ​တစ္ခု။

ျ​ဖ​ည​္းျ​ဖ​ည​္း ျ​ဖ​ည​္းျ​ဖ​ည​္း ေလွ်ာက္တ​ယ​္။ ေ​ခ​ၽြး​ေ​တြ​ထြက္ထား​တဲ့​ၾ​ကား ေ​လေ​လး​တို​က​္ေ​တာ့ ေ​အးခ်​မ​္း​လိုက္တာ။ ဘယ​္ေ​လာက္ပူ​ေ​လာင္ခဲ့ ပူ​ေ​လာင္ခဲ့၊ ေ​အး​ျ​မ​တဲ့ တစ္ခ်ိ​န​္ေ​တာ့ ရွိ​တာ​ပဲ​ကိုး။ ေ​စာ​င​့္ေ​န​တတ္ဖို​႔​ပဲ လို​တာ​ေ​ပါ့။ ေႏြ​ရာသီ ညေ​န​ခ​င​္းေ​တြ​က လ​မ​္းေလွ်ာက္လို​႔ သိ​ပ​္ေ​ကာ​င​္း​တာ။ တခ်က္တခ်က္သာ တိုက္လာ​တဲ့​ေ​လေ​အး​ေ​အး​ေ​လး​ေ​တြ​ၾ​ကား သီခ်​င​္းေ​လး​ည⁠ည​္း​ရ​င​္း ေ​ဘး​ဘီ​၀ဲ​ယာ​ကို ေ​မ့​ၿ​ပီး တ​လွ​မ​္းခ်​င​္း တ​လွ​မ​္းခ်​င​္း။ မ​ၾ​ကာ​ခ​င​္ ဒီ​ေ​လ​ည​င​္းေ​တြ​က ေပ်ာက္သြား​ေ​တာ့​မွာ​ေ​လ။ ဒီ​ေ​တာ့​လ​ည​္း ေ​နာက္တႏ​ွစ္အ​တြ​က​္ အပူ​ဒ​ဏ​္ေ​တြ​ကို​ထ​ပ​္ေ​စာ​င​့္ျ​ဖစ္မွာ​ပဲ။ မေ​သ​မခ်​င​္း။ တ​စ​္ႏွစ္ခ်​င​္း တ​စ​္ႏွစ္ခ်​င​္း။ ။